Blog

BLOG

Zarządzanie produkcją w systemie ERP

Data publikacji: 06.06.2016
nie podoba mi sięsłabyśrednidobrybardzo dobry (2 głosów, średnio: 4,50 z 5)

Zarządzanie produkcją w systemie ERP Streamsoft Prestiż.

 

Zarządzanie produkcją to unikalna koncepcja firmy Streamsoft, przeznaczona dla firm produkcyjnych. Niezależnie od tego czy jest to produkcja jednostkowa, seryjna czy też na magazyn producent postawił na elastyczność systemu niezależnie od systemu produkcji.

Funkcjonalność zarządzania produkcją przeznaczona jest do kompleksowego zarządzania każdym procesem produkcji. Pozwala ona ograniczyć koszty produkcji, gdyż wspomaga on planowanie, wykonanie, kontrolę i analizę wszystkich etapów produkcji. Wykorzystanie modułu zarządzanie produkcją zapewnia skrócenie średniego czasu wykonywania zlecenia produkcyjnego, pozwala zoptymalizować obciążenia dzięki graficznemu sterowaniu gniazdami produkcyjnymi, pozwala na analizę produkcji w toku jej trwania.

Moduł zarządzanie produkcją pozwala również na zmianę zamówień w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego, można w nim zaplanować ilość potrzebnego materiału jak i możliwości produkcyjne.Moduł może przechowywać dane związane z technologią produkcji, by w późniejszym czasie można było do nich wprowadzić zmiany.

 

Jakie są korzyści z planowania produkcji w systemie ERP Streamsoft Prestiż:

 

 1. Maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i komplet informacji o ich dostępności.
 2. Równomierne rozłożenie obciążeń dla zasobów.
 3. Zmniejszenie liczby czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń.
 4. Zmniejszenie liczby zapasów na produkcji w toku.
 5. Skrócenie czasu wprowadzania zmian w planach produkcji i generowania nowych planów
 6. Możliwość wdrożenia lean Management i systemu tablic Kanban
 7. Wyznaczenie granic możliwości produkcyjnych

System ERP Streamsoft Prestiż obsługuje następujące rodzaje produkcji:

 

 • Produkcja na magazyn
 • Produkcja na zamówienie
 • Montaż na zamówienie
 • Projektowanie na zamówienie
 • Produkcja potokowa
 • Produkcja seryjna
 • Produkcja masowa
 • Produkcja jednostkowa
 • Produkcja pull – tzw.”szczupłe produkowanie”
 • Produkcja push – tradycyjne planowanie i sterowanie

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP.

 

Funkcjonalność ta pozwala na wprowadzanie, modyfikowanie oraz na przechowywanie danych wykorzystywanych w technologii produkcji. Definiowane są struktury produktów, rodzaje operacji technologicznych, kart pracy z czynnościami, przeprowadzana jest również wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.

Podstawowe funkcjonalności w obszarze TPP:

 

 • Technologia produkcyjna – definiowanie technologii na nowe wyroby (technologie w przygotowaniu), na wyroby aktualnie produkowane (technologie aktywne) oraz przechowywanie technologii na wyroby wycofane z produkcji (technologie archiwalne)
 • Operacje technologiczne – definiowanie podstawowych operacji procesu produkcyjnego (operacje główne) oraz operacji zastępczych – wspomagających procesy kooperacji (operacje alternatywne)

 

technologia produkcyjna

 

 • Technologia wiodąca – w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie dla jednego wyrobu istnieje kilka technologii, można wskazać technologię wiodącą według której, w określonym czasie, będzie przebiegać produkcja wyrobu gotowego
 • Grupowe zmiany w technologii – zmiana ilości dla wybranych materiałów, zamiana istniejących materiałów i półproduktów na inne, rejestrowanie wprowadzonych zmian w postaci historii zmian
 • Kalkulacja kosztów produkcyjnych – przeprowadzana zarówno po każdym etapie realizacji zlecenia produkcyjnego jak również po jego zakończeniu, w celu porównania kosztów planowanych z rzeczywistymi.

 

kalkulacja technologii

 

 

 • Karty pracy – dla każdej operacji technologicznej można określić w systemie listę czynności do wykonania

Planowanie i kontrola produkcji.

 

Planowanie produkcji jest procesem, którego zadaniem jest ustalenie zadań dla jednostek produkcyjnych i niezbędnych zasobów potrzebnych do ich zrealizowania. Plan tworzony jest na podstawie danych z TPP, prognoz sprzedaży, zamówień od klientów oraz bieżących stanów magazynowych.
Można również zdefiniować własne plany lub wykorzystać zaimportowane plany z innych źródeł. Istnieje możliwość rejestrowania historii zmian planów i w razie zmian można podać powód tej zmiany, by w późniejszym czasie wiedzieć co zostało zmienione i dlaczego.

plan produkcji

 

Podstawowe funkcjonalności planowania produkcji:

 

 • Planowanie zdolności produkcyjnych – oparte jest na analizie zdolności produkcyjnych gniazd roboczych i jednostek roboczych. Do analizy obciążenia jednostek roboczych wykorzystuje się zmianowe kalendarze jednostek roboczych. Planowanie jednostek roboczych wspomagane jest przez import danych o absencjach pracowników produkcyjnych z modułu kadrowo-płacowego
 • Planowanie potrzeb materiałowych – pozwala na oszacowanie, kiedy mogą się pojawić ewentualne niedobory materiałów. W efekcie planowania potrzeb materiałowych, powstaje w module plan dostaw materiałów, który można wysłać do dostawców. Podczas planowania użytkownik może uwzględnić dostawy w drodze oraz zdefiniować dodatkowe parametry przypisane do dostawcy lub do kontraktu, mające wpływ na termin rozpoczęcia produkcji wyrobu.

plan materiałowy

 

 • Horyzont czasowy w planowaniu – plan produkcji może zostać przygotowany w różnym ujęciu czasowym i stopniu szczegółowości. Plan strategiczny pokazuje ile i jakich wyrobów chcemy wyprodukować w okresie jednego roku lub kilku lat. Plan taktyczny pokazuje produkcję w ujęciu miesięcznym i tygodniowym. Plan operacyjny, najbardziej szczegółowy, informuje o konkretnych dniach i zmianach, na których produkcja będzie realizowana. W planie operacyjnym można również uwzględnić dodatkowe zamówienia klienta, których nie dało się przewidzieć w planie strategicznym i taktycznym
 • Planowanie przestojów maszyn –  system umożliwia planowanie przestojów technicznych oraz innych planowanych przerw technologicznych i uwzględnianie planowanych przerw w procesie planowania zadań produkcyjnych.
 • Symulacja wykonania zlecenia produkcyjnego – metoda symulacji pozwala na sprawdzenie aktualnie dostępnych zasobów materiałowych i produkcyjnych oraz określenie, czy można rozpocząć produkcję w planowanym terminie czy nie. Podstawą przeprowadzenia symulacji jest plan produkcji i zamówienia klientów. Dzięki temu mechanizmowi użytkownik może sprawdzić wiele czynników, zanim podejmie decyzję o przystąpieniu do produkcji.

Korzyści z planowania produkcji w systemie Streamsoft Prestiż:

 

 • Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • Równomierne rozłożenie obciążeń dla zasobów.
 • Ułatwione zarządzanie produkcją poprzez sterownie graficzne
 • Optymalizacja czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń.
 • Zmniejszenie liczby zapasów na produkcji w toku.
 • Znaczna oszczędność czasu wprowadzania zmian w planach produkcji

Zarządzanie produkcją – sterowanie graficzne

 

Funkcjonalność ta odpowiada bazie wiadomości zawierającej informacje o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk jak i dla pracowników produkcyjnych.
W programie istnieje możliwość porównania planowanych wartości z otrzymywanymi, gdyż rejestruje on dane dotyczące realizacji produkcji a co za tym idzie prawidłowe rozliczanie produkcji.

 

sterowanie graficzne produkcją

Uwalnianie zleceń i rejestracja produkcji:

 

 • Realizacja zlecenia produkcyjnego – uwalnianie zleceń produkcyjnych realizowane jest na dwa sposoby: szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii, z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych oraz generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych oraz dostępności zasobów materiałowych
 • Rejestracja produkcji poprzez Meldunki zwrotne i sposoby składania – dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu. Sposoby składania meldunków:
 • za pomocą stacji roboczej – możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych, przyspieszającego wyszukiwanie np. odpowiedniej operacji ze spisu
 • za pomocą autonomicznych czytników kodów kreskowych – czytniki zlokalizowane są niezależnie od stanowiska komputerowego, umożliwiają automatyczne potwierdzanie wykonania czynności na produkcji
 • za pomocą paneli dotykowych – znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika. Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją
 • za pomocą komputerów przenośnych typu PDA – meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym
 • Grupowe meldowanie – meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym

 

 

panel meldunkowy streamsoft

Rozliczanie produkcji.

 

Integralność systemu z pozostałymi modułami ułatwia automatyzację rozliczanie produkcji zarówno zakończonej jak i produkcji w toku. Rozliczanie technicznego kosztu wytworzenia jest istotnym czynnikiem każdej produkcji. system wspiera zarówno kalkulację kosztu planowanego jak i analizę kosztów po zakończeniu produkcji.

TKW - techniczny koszt wytworzenia

 

Kontrola jakości.

 

W module zarządzanie produkcją możliwe jest przeprowadzenie kontroli jakości poprzez dowolnie zdefiniowane karty kontroli. Kontrola jakości obejmuje
sprawdzenie zadanych parametrów kontrolnych wyrobu które kwalifikują wyrób jako spełniający założone normy produkcyjne.

Możliwe jest również rejestrowanie przestojów lub braków w całym procesie wytwarzania.

 

Zakres kontroli jakości w Streamsoft Prestiż:

 

 • Obsługa numerów seryjnych – pełna kontrola jakości
 • Obsługa dokumentacji fotograficznej z kontroli
 • Dostęp do instrukcji kontroli jakości
 • Identyfikacja miejsca powstawania uszkodzeń wyrobów
 • Sortowanie list powstałych błędów oraz ich wskaźnik występowania
 • wydruki etykiet informacyjnych dla uszkodzonych wyrobów

Wsparcie dla kooperacji

W programie został wykorzystany mechanizm operacji alternatywnych, który jest niezbędnym narzędziem w procesie kooperacji. Dodatkowo możliwe jest prowadzenie magazynów kooperanta. Mechanizm zapewnia użytkownikowi całkowitą kontrolę nad materiałem zleconym do kooperacji. Po zakończeniu produkcji kooperant ma za zadanie zameldować ten fakt poprzez zdalny pulpit – bezpośrednio w module.

Diagram Gantta

Diagram Gantta jest graficzną prezentacją harmonogramu produkcji. Przedstawia przebieg procesu produkcji w 3 układach: zleceń produkcyjnych – Główny Harmonogram Produkcji (podzielony na trzy zbiory: w produkcji, w planowaniu oraz wszystkie) oraz jednostek roboczych i gniazd produkcyjnych. Graficzne odzwierciedlenie planu wspomaga sterowanie produkcją.

 

sterowanie graficzne na wykresie gantta

 

Sterowanie produkcją metodą KANBAN

System wspiera także wdrożenie i zarządzanie procesem produkcji za pomocą metody kart Kanban. Zaimplementowano dwie podstawowe metody Kanban

 • Kanban produkcyjny – co i ile ma być wytworzone
 • Kanban transportowy – co, ile, dla kogo, od kogo ma być przetransportowane

W zaimplementowanej metodzie kanban najlepiej prezentuje się  wizualizacja procesu przedstawiona jako  wirtualna tablica kanbanowa.

 

karty na tablicy kanban

 

 

 

To tylko krótki przegląd niektórych możliwości modułu zarządzania produkcją. Nasi konsultanci na co dzień skutecznie wdrażają te rozwiązania w firmach produkcyjnych ich wiedza i doświadczenie pozwala nam rozwiązywać problemy jakie napotykają w codziennej pracy planiści i kierownicy produkcji.

 

 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z ekspertem 

 

Pomagamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań
informatycznych i doradzamy jak podnieść efektywność
twojej firmy dzięki informatyzacji.

Artur Brzezinka
tel. 324 -944-754  wew. 8

 

lub

 

zamów darmową prezentację